BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCILE ONDERNEMINGEN WFT PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Medal Akinotaxe
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 1 January 2007
Pages: 244
PDF File Size: 8.3 Mb
ePub File Size: 20.63 Mb
ISBN: 529-6-57166-829-6
Downloads: 19319
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagashicage

Betalingsbeschermers indien gecombineerd met een levensverzekering. De artikelen 35c35d en 35e, eerste tot en met het derde lidzijn niet van toepassing op:.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Dit om de leesbaarheid van beide paragrafen te vergroten en de volgorde van de artikelen op een meer logische wijze weer te geven. Artikel 60 Toon relaties in LiDO.

In de praktijk betekent dit dat de gegevens aan het CDFD worden overgedragen. Een erkende geschilleninstantie draagt er zorg voor dat de behandeling van een geschil binnen een redelijke termijn wordt voltooid.

geedragstoezicht Daarnaast blijkt uit de toezichtpraktijk van het CDFD dat de systematiek van de huidige vrije gedrqgstoezicht van de exameninstituten tot ongewenste concurrentie leidt of kan leiden. De nieuwe artikelen 40 en 41 en 44 komen overeen met de oude artikelen 39, 40 en 42 van het Bgfo. Ook hier geldt dat een aantal elementen die in de huidige module pensioenverzekering is opgenomen nu is opgenomen in de module vermogen ofwel inkomen en dat deze uit de module pensioenverzekering wordt verwijderd om doublures te voorkomen.

Doorberekening kosten Toon relaties in LiDO. Omdat onder de huidige toezichtpraktijk niet gegarandeerd kan worden dat alle examen- en PE instellingen van een gelijk kwaliteitsniveau zijn, is het voornemen om een centrale examenvragendatabank in te voeren. In zijn circa Artikel 1a Toon relaties in LiDO. De procedures en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden vastgelegd en waarborgen in ieder geval dat:. Op ondernemlngen van artikel 1: Deze gegevens zijn nodig ten behoeve van het toezicht van Onze Minister op de exameninstituten.

  GOSPELKEYS URBAN PRO 600 CHORD PDF

Bovendien dient een aanbieder gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet de consument te informeren over elke wijziging van de debetrentevoet en onndernemingen welke component of componenten de debetrentevoet is gewijzigd.

EUR-Lex – LNLD_ – EN – EUR-Lex

De adviseur vermogen mag over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen adviseren indien het advies wordt gecombineerd met advies over een levensverzekering. De aanbieder zal dan aan de consument kenbaar dienen te maken dat deze component variabel is binnen de variabele debetrentevoet.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren en klantmedewerkers die dat gerdagstoezicht doen. Vanwege het niet terugkeren van de tweede volzin van artikel 4: Er zijn geen administratieve lasten voor de aanbieders gedgagstoezicht hypothecair krediet.

Deze gegevens worden desgevraagd onverwijld aan de beleggingsonderneming of beheerder van een icbe verstrekt.

Aan een kandidaat die alle voor een diploma benodigde certificaten heeft behaald, wordt door het exameninstituut dat het laatste examen heeft afgenomen, het diploma afgegeven. Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Uitgangspunt bij het bepalen van de redelijke termijn is dat een normale klacht binnen zes weken moet worden afgehandeld. Artikel 44a Toon relaties in LiDO.

Echter op grond artikel 1a, onderdeel a, is de wet niet van toepassing indien wordt voldaan aan artikel 1: Artikel 11ca Toon relaties in LiDO. Derhalve is besloten om deze specifiek gereguleerde beleggingsinstellingen niet op te nemen onder de reikwijdte van artikel Artikel 13 Toon relaties in LiDO.

In alfabetische volgorde worden twee definities ingevoegd, luidende:. Verplichte precontractuele informatie Toon relaties in LiDO. Het jaarverslag beschrijft de taakuitoefening en het daartoe gevoerde beleid in het voorafgaande jaar.

  BEHRINGER ULTRAGAIN PRO MIC2200 MANUAL PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Deze andere partij kan bijvoorbeeld een inkoopcombinatie zijn, maar ook een bemiddelaar in de zin van de Wft. De gemiddelde kosten voor aanpassing van de systemen zijn naar verwachting beperkt, omdat reeds systemen bestaan, waarbinnen alleen een nieuwe tekstuele verplichting moet worden toegevoegd.

De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant en vervolgens ter instemming aan de minister gezonden.

Het eerste periodieke examen dient uiterlijk 36 maanden na het behalen van het diploma of het verkrijgen van de erkenning met goed gevolg te worden afgelegd. In yedragstoezicht geval wordt informatie ingewonnen over:. Omdat het vaak gaat om relatief kleine bedragen zullen de kosten voor het gedragstooezicht van een dergelijk consumptief krediet hoog zijn. De beslissingstermijn kan ten hoogste tweemaal met twee maanden worden verlengd.

Het eerste lid bepaalt dat gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet de aanbieder de consument informeert over elke wijziging van de variabele debetrentevoet en daarbij de consument tevens gedragstoezichtt over het gewijzigde jaarlijks kostenpercentage en over de component en waardoor de debetrentevoet is gewijzigd.

Ook de vakbekwaamheidseisen die gesteld worden aan gevolmachtigde agenten qft ondergevolmachtigde agenten zijn verscherpt.

Een erkende geschilleninstantie kan voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 47, eerste lid, of het reglement, bedoeld in artikel 48, niet doorvoeren dan na instem ming van Onze Minister. Artikel 65a Toon relaties in LiDO.

Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.