ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Gucage Toktilar
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 7 January 2012
Pages: 437
PDF File Size: 4.59 Mb
ePub File Size: 2.74 Mb
ISBN: 702-5-78321-509-6
Downloads: 25064
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faurg

Archiefwet 1995

Medical files are kept for legal purposes in accordance with current legislation. Onder deze handeling wordt begrepen: Activiteiten die in het kader van de voorbereiding plaatsvinden zijn onder andere het vaststellen van arcihefwet kiezersregister, het besluiten over de geldigheid van kandidaatstelling en de erkenning van kiesverenigingen.

Het besluiten op ingediende beroepen tegen beslissingen van universitaire bestuursorganen. Het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleid van de Open Universiteit op het terrein van hoger onderwijs en qrchiefwet onderzoek. Achter de als te bewaren B aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium 1 – 9 is toegepast. Het vaststellen van regels voor de klachtenbehandeling bij universitaire verkiezingen.

During its visit to the Caribbean Netherlands, the Cultural Heritage Inspectorate investigated how the local agencies which manage archives operate and what they need archiefwt observe the requirements for archive management imposed by this Archive Act. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Het organiseren van activiteiten op het gebied van levensbeschouwing 19955 wetenschap. Het verlenen van toestemming aan werknemers van 60 jaar om dagelijks een half uur korter te werken.

archiefwet 1995 pdf

Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren EUR. Het gehoord worden door de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van het college van bestuur en in de periode de stichtingsraad.

  JEAN MARIE GUYAU PDF

V 1 jaar wordt bewaard bij het college van advies voor de beroep- en bezwaarschriften. Het nemen van maatregelen op voorschriften met betrekking tot een goede gang van zaken in de universiteitsgebouwen en op de universitaire terreinen. De Raad voor Cultuur gehoord advies van de Raad voor Cultuur van 4 novembernr.

Het, gehoord de universiteitsraad atchiefwet het college van bestuur, op voordracht van het college van decanen, benoemen of ontslaan van de rector magnificus. In het basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren en op termijn te vernietigen documentaire neerslag.

Het nader vaststellen van het deel van de rijksbijdrage waarop academische ziekenhuizen aanspraak maken. Het rapport beschrijft alle handelingen van de bestuursorganen op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs en geeft daarnaast een overzicht van andere actoren die zich op arfhiefwet beleidsterrein bewegen.

Archiefwet | Books2Search

Het vaststellen en wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging. Het is de faculteitsbesturen vrij om een dergelijke commissie in te 19955. De beoordelingen worden 5 jaar na opmaak vernietigd. Bij de melding van de reorganisatie aan het lokaal overleg worden overgelegd:.

Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties, die mogelijkerwijs in een commissie personeelsoverleg verenigd zijn KUB, KUN. Een huishoudelijke reglement adchiefwet in de periode door de minister goedgekeurd worden.

De archiefwet in trefwoorden – Google Books

Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn aan democratische controle en direct zijn gerelateerd aan hoofdlijnen van beleid. De meerjaren- of instellingsplannen Wet OU worden jaarlijks vastgesteld en hebben betrekking op een periode van vier jaar.

Wettelijke adviesverplichtingen zijn er voor besluiten betreffende te ontwikkelen opleidingen en de hoofdlijnen van die opleidingen, de instelling dan wel opheffing van regionale studiecentra, voor het beleid ten aanzien van voorzieningen voor studenten en beleid ten aanzien van verwijdering van studenten van de OU en voor de studiebegeleiding en het functioneren van de regionale studiecentra.

  ENORMOUS RADIO JOHN CHEEVER PDF

Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit worden het college van bestuur en de universiteitsraad gehoord alvorens het bestuur de structuurregeling of wijziging daarvan vaststelt. Hieronder brondocumenten en boekhoudkundige bescheiden. Het vaststellen en implementeren van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit.

In het bestuursReglement is bepaald dat het college in kamers gesplitst kan worden. Dit beleid heeft tussen en geleid tot een grote provinciale verscheidenheid aan benamingen, gebouwen en fusiepartners, waarbij in de meeste gevallen het gemeentarchieven in de provinciehoofdstad was betrokken. Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten.

Voor een limitatieve opsomming van beschikkingen waartegen beroep openstaat wordt verwezen naar de beschrijving van de actor. De inhoudelijke beoordeling van tentamens en examens gebeurt door de examinator of de faculteit, waarna de uitslag wordt vastgesteld door de commissie voor de examens. Ook de bijzondere universiteiten hebben zich bij deze commissie aangesloten.

De hoofdlijnen hebben betrekking op het examen dat aan de opleiding verbonden is, de indelingen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, de leerstofgebieden, de studielast en de bepaling of onderzoek, praktische oefeningen dan wel nadere verrichtingen deel uitmaken van de opleiding.

Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen behoeven de benoemingen de goedkeuring van het college van bestuur.

In my two previous articles see the archives on pdf for archiving pdfa i discussed the benefits of this archival format and how to create and validate pdfa.

Archiffwet sluiten van overeenkomsten tot het geven van onderwijs of verrichten van onderzoek voor derden. Het formuleren van voorstellen voor richtlijnen voor de facultaire begrotingsplannen.